دفاتر توسعه

تاریخ بازنگری این صفحه: آذر 1396

دفاتر توسعه آموزش

 

دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر رؤسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده است .

نیل به هدف کلی ارتقای کیفیت آموزش پزشکی از طریق استراتژی های زیر انجام گیرد.

·         تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی در زمینه وظایف معلمی آنان

·         بهینه سازی برنامه های آموزش در سطوح مختلف

·         بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان

·         هدایت اعضای هیئت علمی به سوی انجام تحقیق در زمینه آموزش

·         جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

 محورهای کلی وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی هدایت و حمایت علمی و فنی در زمینه های زیر می باشد :

 

برنامه ریزی آموزشی :

Ø       انجام نیازسنجی اعضای هیئت علمی و جلب نظرات آنان

Ø          تدوین Course Plan

Ø        نظارت بر تدوین Lesson Plan

 

ارزشیابی :

        ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود

        بهبود ساختار و روش های ارزیابی دانشجو

        ارزشیابی اعضای هیئت علمی

        ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد

        آموزش اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش

        برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات

        اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیئت علمی

 

 

پژوهش در آموزش :

è     مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

è      مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش 

 

 

تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و مؤثر آموزشی :

1-    بررسی روش های فعلی مورد استفاده

2-    مشارکت در آموزش روش های نوین

   -  برقراری ارتباط مؤثر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آن ها در فعالیت های واحد  

                                                                               

 

        دفتر توسعه دانشکده پزشکی                             مسئول : دکتر زهره یزدی           کارشناس : خانم درخشان و خانم صفدری
 
دفتر توسعه دانشکده پرستاری و مامایی                کارشناس : خانم نظری شادکام 

        دفتر توسعه دانشکده بهداشت                              کارشناس : خانم زاهدی فر
 دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی                           کارشناس : خانم ضیائی ها 

        دفتر توسعه دانشکده دندانپزشکی                        کارشناس : خانم ها : سفیدی ، رحیمی و آقایی 

        واحد توسعه آموزش بیمارستان بوعلی                    کارشناس : خانم بازآهنگ 
  واحد توسعه آموزش بیمارستان کوثر                       کارشناس : خانم خانم بختیاری

  واحد توسعه آموزش بیمارستان شهید رجایی           کارشناس : خانم  غفوری
  واحد توسعه آموزش بیمارستان 22 بهمن                 کارشناس : خانم بختیاری و خانم سهرابی 

        واحد توسعه آموزش بیمارستان ولایت                     کارشناس : خانم  کاملی زاده 
 واحد توسعه آموزش بیمارستان قدس                     کارشناس : خانم پور