تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1396

دفاتر توسعه آموزش

 

دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر رؤسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده است .

نیل به هدف کلی ارتقای کیفیت آموزش پزشکی از طریق استراتژی های زیر انجام گیرد.

·         تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی در زمینه وظایف معلمی آنان

·         بهینه سازی برنامه های آموزش در سطوح مختلف

·         بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان

·         هدایت اعضای هیئت علمی به سوی انجام تحقیق در زمینه آموزش

·         جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

 محورهای کلی وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی هدایت و حمایت علمی و فنی در زمینه های زیر می باشد :

 

برنامه ریزی آموزشی :

Ø       انجام نیازسنجی اعضای هیئت علمی و جلب نظرات آنان

Ø          تدوین Course Plan

Ø        نظارت بر تدوین Lesson Plan

 

ارزشیابی :

        ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود

        بهبود ساختار و روش های ارزیابی دانشجو

        ارزشیابی اعضای هیئت علمی

        ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد

        آموزش اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش

        برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات

        اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیئت علمی

 

 

پژوهش در آموزش :

è     مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

è      مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش 

 

 

تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و مؤثر آموزشی :

1-    بررسی روش های فعلی مورد استفاده

2-    مشارکت در آموزش روش های نوین

   -  برقراری ارتباط مؤثر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آن ها در فعالیت های واحد  

                                                                               

 

        دفتر توسعه دانشکده پزشکی                                دفتر توسعه دانشکده پرستاری و مامایی

        دفتر وسعه دانشکده بهداشت                                دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی

        دفتر توسعه دانشکده دندانپزشکی

        واحد توسعه آموزش بیمارستان بوعلی                     واحد توسعه آموزش بیمارستان کوثر

        واحد توسعه آموزش بیمارستان شهید رجایی             واحد توسعه آموزش بیمارستان 22 بهمن

        واحد توسعه آموزش بیمارستان ولایت                       واحد توسعه آموزش بیمارستان قدس

 

  

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 4431
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53277416 تعداد بازديد زيرپورتال: 2420070 اين زيرپورتال امروز: 850 سایت در امروز: 9946 اين صفحه امروز: 1