بایگانی

تاریخ بازنگری این صفحه:  مهر 1396کارکنان بایگانی، مسئولیت تشکیل پرونده،
بررسی و تکمیل فرم تکمیل مدارک کلیه دانشجویان در طی دوران تحصیل، اعلام کسری و نواقصی پرونده به دانشجو و صدور تکمیل مدارک جهت دانشکده ها و کلیه ی امور مرتبط با پرونده دانشجویان را به عهده دارند.در ادامه به معرفی کارکنان این اداره و ارائه اطلاعات مربوط به آن پرداخته میشود.


قابل توجه دانشجویان: 
به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل میرساند جهت رفع نواقضی پرونده و جلوگیری از اتلاف وقت در زمان فارغ التحصیلی، حداقل یک سال قبل از تاریخ فارغ التحصیلی احتمالی، شخصا به بایگانی آموزش کل مراجعه نمایند.آدرس پستی: بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی  طبقه زیرین 

شماره تماس:  4-33336001-028  داخلی 2515  و 2514

ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15

      پنجشنبه               7:45 الی 13:15معرفی کارکنان بایگانی

مراحل درخواست تاییدیه دیپلم و پیش دانشگاهی​سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir