مدت زمان انجام ارزشیابی

آخرین تاریخ بازنگری : آبان 1398

بازه زمانی ارزشیابی اساتید دروس مقطع فیزیوپاتولوژی و علوم پایه (که بعضی از دروس این مقطع به صورت دوره برگزار می گردد)
در نیمسال اوّل سال تحصیلی 99/98


 

ردیف

شماره درس

نام درس

بازه زمانی ارزشیابی اساتید

1

1115067

فیزیولوژی سلول

21/7/98 لغایت 30/7/98

2

1115068

بیوشیمی مولکول- سلول

21/7/98 لغایت 30/7/98

3

1115002

مقدمات علوم تشریح نظری

2/9/98 لغایت 12/9/98

4

1115004

علوم تشریح اسکلتی- عضلانی نظری

10/10/98 لغایت 19/10/98

5

1115019

دستگاه گوارش نظری

23/7/98 لغایت 1/8/98

6

1115021

دستگاه غدد نظری

2/9/98 لغایت 12/9/98

7

1115023

دستگاه ادراری تناسلی نظری

4/10/98 لغایت 16/10/98

8

1114511

بیماریهای گوارش

1/8/98 لغایت 18/8/98

9

1114515

بیماریهای ریه

28/8/98 لغایت 7/9/98

10

1114514

بیمارهای خون

5/10/98 لغایت 15/10/98

11

1115057

پاتولوژی بیماری خون و غدد درون ریز

13/7/98لغایت 18/7/98

12

1115058

مقدمات بیماری های کلیه

8/8/98 لغایت 16/8/98

13

1115059

پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی

13/8/98 لغایت 22/8/98

14

1115060

پاتولوژِی دستگاه تناسلی تحتانی،مجاری ادراری تحتانی، پستان

13/8/98 لغایت 22/8/98

15

1115061

ایمنی شناسی بالینی

20/8/98 لغایت 29/8/98

16

1115062

اصول پایه فارماکولوژی

4/9/98 لغایت 13/9/98

17

1115063

پاتولوژی بالینی

18/9/98 لغایت 27/9/98

18

1115064

آمار پزشکی

1/10/98 لغایت 11/10/98

19

1115065

بیوشیمی بالینی

16/10/98 لغایت 25/10/98


بازه زمانی ارزشیابی اساتید دروس تئوری و عملی  از طریق سما توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

نیمسال تحصیلی

تاریخ شروع ارزشیابی

تاریخ پایان  ارزشیابی

نیمسال اول سال تحصیلی 98-99
نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99
نیمسال تابستان سال تحصیلی 98-99