مسئول دفتر

تاریخ بازنگری این صفحه: اردیبهشت 1400

                                                                                          

                   

 نام و نام خانوادگی : نسترن سادات صحیح النسب                           
 سمت : مسئول دفتر
 مدرک تحصیلی: کارشناسی 
 رشته : بهداشت حرفه ای
 شرح وظایف : 
 تلفن تماس: 4-33336001-028 داخلی 2500و 2501 مستقیم و فاکس  33341934- 028  

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: 

     سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir