تلفن گویا
تاریخ بازنگری این صفحه: اردیبهشت 1397


                                      

به منظور دسترسی به اطلاعات مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاه، از طریق تلفن گویا با شماره 33328608-028  تماس حاصل فرمایید.سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir