نقل و انتقالات و میهمانی
تاریخ بازنگری این صفحه: آبان 1396 

سامانه میهمانی و نقل و انتقال کلیه دانشگاه های علوم پزشکی 

کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی یا انتقال موظف هستند درخواست خود را صرفا از طریق سامانه سراسری و در موعد مقرر ثبت نمایند.
جدول زمان بندی فرایند میهمانی و انتقال کلیه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به شرح زیر می باشد
:

 
20 آبان تا 10 آذر 96 ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبدا و بارگزاری مدارک

ورود به سامانه میهمانی


ورود به سامانه نقل و انتقالات
11 آذر  تا 25 آذر 96 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبدا و ویرایش توسط دانشجو

26 آذر تا 10  دی 96 اتمام فرصت ویرایش دانشجو و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبدا
11 دی تا 23 دی 96 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو
24 دی تا 8 بهمن 96 اتمام فرصت ویرایش دانشجو و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد
شرایط دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای نقل و انتقال سال 96