شناسنامه خدمات واحد خدمات آموزشی
تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1400

 
     شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به انتقال دانشجویان
                          شناسنامه فرایند انجام امور مربوط به انتقال دانشجویان   
    شناسنامه خدمت درخواست ریزنمرات گذرانده دانشجو جهت تطبیق واحد
                         شناسنامه فرآیند انجام امور مربوط به تطبیق واحد
    شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به تغییررشته دانشجویان
                         شناسنامه فرآیند انجام امور مربوط به تغییررشته دانشجو
     شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به مرخصی تحصیلی دانشجویان
                         شناسنامه فرآیند صدور مرخصی تحصیلی دانشجو
    شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به میهمانی دانشجویان
                         شناسنامه فرآیند صدور مجوز میهمانی دانشجویان
    شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به خروج از کشور دانشجو
                         شناسنامه فرآیند صدور مجوز به منظور خروج از کشور
                         ابطال ضمانت نامه بانکی دانشجو بعد از ورود به کشور
      شناسنامه خدمت درخواست انصراف از تحصیل
                         شناسنامه فرآیند صدورانصراف از تحصیل دانشجو
    شناسنامه خدمت درخواست معافیت تحصیلی
                         شناسنامه فرآیند صدور معافیت تحصیلی دانشجویان 
     شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به ثبت نام پذیرفته شدگان
                         شناسنامه فرآیند صدور مجوز تحصیل برای دانشجویان معرفی شده از سازمان سنجش آموزش کشور 
     شناسنامه خدمت نجام امور مربوط به بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و ارجاع به شورای آموزشی و کمیسیون دانشگاه
                         شناسنامه فرآیند بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان در شورای آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص دانشگاه
    شناسنامه خدمت پذیرش دانشجو بصورت بورسیه 
                         شناسنامه فرآیند صدور مجوز شروع به تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
    شناسنامه خدمت حذف ترم دانشجو به دلیل بیماری
                         شناسنامه فرآیند صدورمجوز حذف ترم دانشجو
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir