کارکنان حوزه
  تاریخ بازبینی این صفحه:  اردیبهشت  1400

                                                               کارکنان معاونت آموزشی

                                         

 

عکس

نام ونام خانوادگی

واحد

شماره تماس

شرح وظایف

مشخصات همکاران

          

دکتر حیدریان

مدیریت آموزشی

2501

  

         

نسترن السادات صحیح نسب

دفتر آموزش

2500-2501

  

           

فاطمه  حسین خانی

واحد فناوری اطلاعات

2522

  
          فرزانه صبوحی

واحد فناوری اطلاعات

2521

  

         

محیا طرلان

واحد فناوری اطلاعات

2338

  

        

پروین یخچالیها

هیات علمی

2530

  

       

            زهرا  بهزادپور

هیات علمی

2530

  

       

شهلا غیاثوند

دانش آموختگان

2537

  

       

هاجر نوری

دانش آموختگان

2525

  

        

محمد حسنی

دانش آموختگان

2526

  

        

فاطمه ذوالقدر

خدمات اموزشی

2529

  

      

معصومه ترکمن

خدمات آموزشی

2529

  

        

سمانه  ساده

خدمات آموزشی

2528

  
 

       

محمد کریمی

تحصیلات تکمیلی

2524

  

         

عارفه  نیاقی ها

تحصیلات تکمیلی

2540

  
             احمد پور شریفی مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای  2509   
       

حمیده سیاهلو

امور مالی

2517-2518

  
        

مهری لطفی نیا

امور مالی

2517-2518

  

          

مجید نجفی

ستاد شاهد

2519-2520

  

        

مهری سرور

دبیرخانه

2513

  
        

مجید فرمانی

دبیرخانه

2512

  

       

صفورا نیارند

آموزش مداوم

2507

  

       

عباس  شاه محمدی

اموزش مداوم

2506

  

      

مهران جباری

هیات جذب

2505

  

     

محدثه قاسمی

هیات جذب

2504

  
        

زهره داناصفهای

مرکز مطالعات آموزش پزشکی

2531

  

       

مریم حاج سید ابوترابی

مرکز مطالعات آموزش پزشکی

2534

  
      

لیلا فلاحی

بایگانی

2516

  

       

لیلا   بهرامخانی

مهارتهای بالینی

2550

  
       

زهرا ولی

مهارتهای بالینی

2546

  
      

الهه کبیری

مهارتهای بالینی

2544

  
      

الناز فرزان

امور عمومی

2511

  
محمدامین همت گر امور عمومی   
      

نسیم شاه قبادیان

مرکز مطالعات

2533

  

     

مریم رحمنی

مرکز مطالعات

2503

  

  

مریم جمالی

مرکز مطالعات

2508

  

    

محمدرضا احمدی

آبدارخانه

2535

  

مرتضی افراسیاب

آبدارخانه

2545

  
 قاسم نقدی آبدارخانه 2545   


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir