میز خدمت الکترونیک

تاریخ بازنگری این صفحه: بهمن 1397

بررسی و ارتقاء کیفیت و توان آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه به معنی بهبود کیفیت برنامه ها، رسیدن به خط مشی ها و انجام اقدامات بهتر آموزشی است و رسیدن به آن هدفی مهم می باشد. ارزشیابی اساتید به عنوان ابزاری برای کمک در تصمیم گیری و تعیین خط مشی صحیح تدریس به خصوص در سطح دانشگاهی ضروری است.

  استفاده غیررسمی از فرایند ارزشیابی دانشجو از اساتید در سال 1960 آغاز شد و تاکنون گسترش زیادی یافته است به طوری که هم اکنون در تمام کالج ها و دانشگاههای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورها ی جهان به کار می رود و شاید به عنوان اصلی ترین منبعی باشد که برای ارزیابی اعضای هیات علمی در زمینه عملکرد تدریس استفاده می شود.

                               برای ورود به سامانه ارزشیابی اساتید بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 
                                                                  سامانه ارزشیابی 

  مهمترین هدف ارزشیابی کمک به اساتید درجهت اصلاح و بهبود روش و در نهایت ارتقاء تعلیم است. مهمترین رکن بقاء و کیفیت یک دانشگاه اساتید آن هستند و پیچیده ترین ارزشیابی هم ارزشیابی اساتید است. متداولترین ارزشیابی فعالیتها و ویژگی ها ی استادان، ارزشیابی بوسیله دانشجویان می باشد. البته روشهای دیگری نیز برای ارزشیابی اساتید وجود دارد که عبارت از ارزشیابی بوسیله مدیران و همکاران از طریق مشاهدات منظم از نحوه اموزش، ارزشیابی استاد از خود (روش قراردادی با استفاده از مقدار یادگیری دانشجویان)، روش آزمون های عملکردی توسط دانشجویان، استاد مشاور دانشجو، کارکنان و ... می باشد، که هرکدام ازاین روشها مزایا و معایب خود را دارد.    شناسنامه خدمت نظارت بر برنامه ریزی آموزشی –  عنوان زیر خدمت ارزشیابی اساتید
                         شناسنامه فرآیند انجام ارزشیابی اساتید  سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir