اعتبار بخشی مؤسسه ای
تاریخ بازبینی این صفحه: آذر 1396 
اعتباربخشی موسسات  آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی


مقدمه :
    اعتباربخشی به معنای فرآینـد کنتـرل و ارزشـیابی پیشـبرد برنامه یک مؤسسه یااثربخشی پیشرفت بـر اسـاس معیارهـای از قبل تعیین شده و استاندارد میباشد. رشد سریع تکنولـوژی، تغییـرات اقتصـادی و نیـز تغییـر در ساختارهای شغلی, لزوماً تغییر و تحول در برنامههای آموزشـی و نظام تعلیم و تربیت را طلب می نماید. رسالت دانشگاههای علـوم ارائه الگویی برای اعتباربخشی دانشگاهها مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی پزشکی کشور، در ارتباط تنگاتنگ و نزدیـک بـا مأموریـت نظـام بهداشتی و درمانی (از نظر اصول کلی و اساسی) در سـطح ملـی است و ارزیابی شاخصها به عنوان یـک عامـل عمـده در تحقـق رسالت و اهداف دانشگاه مطرح میباشد.
 
 محور 1 :
طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی
واحد مجری :
 دبیر خانه شورای گسترش  دانشگاه های علوم پزشکی کشور
با همکاری دبیرخانه های حوزه آموزش و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
اهداف :
 • نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی
 • طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی
 • تضمین و ارتقاء مستمر کیفیت در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی
شاخص های پایش :
 • تعداد آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به ساختار و فرآیند اعتباربخشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 • تعداد استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای دانشکده ها، مصوب شده در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 • تعداد بازدیدهای انجام شده از دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 • تعداد دانشکده های اعتباربخشی شده در کشور
 • استقرار و اجرای نرم افزار شناسنامه دانشکده ها
 
 

محور2:
اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
مجری :
 • شورای عالی برنامه ریزی
 • با همکاری دبیرخانه های آموزشی معاونت آموزشی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
اهداف:
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف در برنامه های آموزشی(کوریکولوم ها) به منظور ارائه بازخورد به مسئولین ذی ربط و گروههای بازنگری کوریکولوم در سطح کشور و دانشگاه ها جهت ارتقاء مستمر کیفیت
 • نظام مند نمودن فرایند نظارت و ارزیابی برنامه های آموزشی
 • طراحی و اجرای فرایند اعتباربخشی برنامه های آموزشی بصورت ادواری
 
شاخص های پایش :
 • تدوین معیارهای اعتباربخشی برنامه های آموزشی
 • تدوین آئین نامه اجرایی انجام اعتباربخشی برنامه ای
 • تعداد استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای تصویب و ابلاغ شده
 • نسبت برنامه های آموزشی اعتباربخشی شده در کشور به کل برنامه ها
 
 
 

محور3 :
استانداردسازی فرایندهای آموزش علوم پزشکی
 
واحد مجری:
 • مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 • با همکاری کلیه دبیرخانه های معاونت آموزشی
 •  
اهداف:
 • تدوین استانداردهای فرایندهای آموزشی
 • توانمندسازی گروه های آموزشی
 • ارزشیابی داخلی فرایندهای آموزشی بر اساس استانداردهای تدوین شده
 
شاخصهای پایش:  
 • تعداد گروه ها و دپارتمان های آموزشی که جهت تحقق استانداردهای فرایندی توانمندسازی شده اند.
 • تعداد گروه ها و دپارتمان های آموزشی که بر اساس استانداردهای فرایندی ارزشیابی شده اند.
 • تعداد گروه ها و دپارتمان های آموزشی که واجد استانداردهای فرایندی می باشند.
 
مسئول بسته : آقای دکتر رامین سرچمی
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه
 دکتری تخصصی آموزش عالی
پست الکترونیکی : edc@qums.ac.ir
داخلی : 2510
 
 
کارشناس بسته : خانم مریم ابوترابی
کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پست الکترونیکی : edc@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی : 2534

فرایند

شرح وظایف


جدول زمانی ارزیابی مجدد موسسه ای 

 
 دانلود : کتاب استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه های علوم پزشکی
دانلود : حوزه های خودارزیابی اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه های علوم پزشکی
                                                                                                                                                        
 

 
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir