میز خدمت الکترونیک

تاریخ بازنگری این صفحه:  بهمن 1397

                                                                                             

       
 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه حسین خانی                               
 سمت : مسئول واحد آمار و کامپیوتر 
 مدرک تحصیلی: Ph.D Candidate
 رشته : هوش مصنوعی
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی2522 و شماره تماس مستقیم 33360905-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: amz_acq@qums.ac.ir

             
 

                                              


      

 

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir