کمیته ها
تاریخ بازنگری این صفحه : اردیبهشت 1400

                                                                               
 کمیته های معاونت آموزشی


کمیسیون و کمیته های امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

کمیته های تخصصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

کمیته های آموزش مداوم

کمیته های تخصصی هیات ممیزه 

 
                        


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir