پیشنهادات
اخرین تاریخ بازنگری : خرداد 1400
 
             
  فرم ارائه پیشنهادات 

 بذر پیشنهادات 

 سامانه نظام پیشنهادات 




  پیشنهادات مصوب سال 1398 

 پیشنهادات مصوب سال 1397
 

 پیشنهادات مصوب سال 1396

 پیشنهادات مصوب سال 1395

 پیشنهادات مصوب سال 1394

 پیشنهادات مصوب سال 1393

پیشنهادات مصوب سال 1392

 
              






 




سایت دانشگاه

http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir