پیشنهادات
اخرین تاریخ بازنگری : دی 1398
 
             
  فرم ارائه پیشنهادات 

 بذر پیشنهادات 

 سامانه نظام پیشنهادات 
  پیشنهادات مصوب سال 1398 

 پیشنهادات مصوب سال 1397
 

 پیشنهادات مصوب سال 1396

 پیشنهادات مصوب سال 1395

 پیشنهادات مصوب سال 1394

 پیشنهادات مصوب سال 1393

پیشنهادات مصوب سال 1392

 
              


 
سایت دانشگاه

http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir