دستورالعمل های دانش آموختگان
تاریخ بازنگری این صفحه:  خرداد   1397


کلیه دانش آموختگان می بایست فراغت از تحصیل آنها از اداره دانش آموختگان معاونت آموزشی دانشگاه به وزارت متبوع اعلام گردد تا به عنوان دانش آموخته تلقی گردند.


 دستورالعمل اجرایی صدور مجوز 

 دستورالعمل صدور دانشنامه و گواهینامه المثنی

 دستورالعمل تاییدیه تحصیلی

 دستورالعمل ریزنمرات

 دستورالعمل صدور گواهی نامه موقت

  دستورالعمل صدور مجوز و دانشنامه

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir