دانش آموختگان

تاریخ بازنگری این صفحه: مهر 96


کارشناسان اداره دانش آموختگان مسئولیت بررسی کارنامه و مدارک تحصیلی و صدور فرم فراغت از تحصیل فارغ التحصیلان و 
انجام امور مربوط به پرتال فارغ التحصیلان را به عهده دارند. علاوه بر این بررسی مدارک و پرونده دانش آموختگان جهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی به فارغ التحصیلان متقاضی دریافت مدرک تحصیلی، تهیه و ارائه دانشنامه به دانش آموختگان متقاضی ، صدور گواهینامه موقت، ارسال ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی به عهده ایشان است. در ادامه به معرفی کارشناسان این اداره و اطلاعات مربوط به آن پرداخته می شود.

شماره تماس:  4-02833336001 داخلی 2525 و  2527  و 2537
آدرس پستی:
بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی
شماره اتاق: طبقه دوم 
ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15
                  پنجشنبه               7:45 الی 13:15


                                                       

 
 معرفی همکاران


                                                        

 

شرح وظایف اداره دانش آموختگان  

                                                                      

 

اطلاعات مورد نیاز دانش آموختگان
 

                                                          

 

مجموعه قوانین اداره دانش آموختگان


                                                         


سامانه دانش آموختگان


                                                       

 

مشخصات فرایندهای دانش آموختگان
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir