امور هیات علمی

تاریخ بازنگری این صفحه:  تیر 1397

کارشناسان اداره امور هیات علمی مسئولیت انجام امور مربوط به ترفیع پایه و ارتقاء و سایر امور مربوط به هیات علمی را به عهده دارند. 
  معرفی کارشناسان اداره امور هیات علمی

 
آیین نامه ارتقا 2

 آیین نامه ارتقا 1

 آیین نامه نقل و انتقال اعضای هیات علمی

آیین نامه تسهیلات فرزند هیات علمی   

 اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته

فرم ترفیع پایه

مشخصات فرایندهای امور هیات علمی
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir