امور مالی

تاریخ بازنگری این صفحه: مهر 1396

مسئولیت انجام کلیه فرایندهای مالی حوزه، از جمله تهیه صورت های مالی واحد از طریق نظارت بر عملیات مالی ، محاسباتی و تنظیم حسابها بر اساس آئین نامه ، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه ، صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات مالی به عهده کارشناسان این اداره می باشد. در ادامه به معرفی کارشناسان این اداره پرداخته می شود.


 

آدرس پستی: بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی

شماره اتاق: طبقه زیرین 

ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15

پنجشنبه             7:45 الی 13:15

 


 
همکاران امور مالی
نحوه محاسبه سنوات و مانده مرخصی کارکنان قراردادی

هزینه مهد کودک، ایاب و ذهاب و غذای روزانه  


فرم مشخصات فرایندهای امور مالی  

فرایند درخواست خرید کالا


فرایند گردش مالی خرید کالا و خدمات
 


فرایند تنظیم سند حقوق

فرایند تهیه صورت مغایرت مالی


 
فرایند درخواست وجه اعتبار از ستاد

فرایند پرداخت حقوق ماهیانه

فرایند درآمد


فرایند کسورات قانونی

 


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir