مشخصات رشته ها

تاریخ بازنگری این صفحه :   بهمن  1399

کارشناسی ارشد

نام رشته مشخصات رشته
انگل شناسی پزشکی تعریف رشته جدول دروس سرفصل دروس

علوم بهداشتی در تغذیه تعریف رشته جدول دروس سرفصل دروس

میکروب شناسی پزشکی تعریف رشته جدول دروس سرفصل دروس
سرفصل جدید(99)
پرستاری (مراقبت های ویژه)
(قبل از سال 98 )
تعریف رشته  جدول دروس  سرفصل دروس
پرستاری (مراقبت های ویژه)
( از سال 98 )
تعریف رشته  جدول دروس  سرفصل دروس
بهداشت و ایمنی مواد غذایی سرفصل دروس
مهندسی بهداشت محیط تعریف رشته جدول دروس سرفصل دروس

سرفصل دروس جدید (97/4/24)
زیست فناوری پزشکی(93 به قبل) تعریف رشته    جدول دروس  سرفصل دروس
زیست فناوری پزشکی(93 به بعد) مشخصات رشته
مدیریت خدمات بهداشتی –درمانی تعریف رشته   جدول دروس  سرفصل دروس
علوم تشریح (95 به قبل) تعریف رشته  جدول دروس 

 
سرفصل دروس
علوم تشریح(95 به بعد) برنامه آموزشی بازنگری شده (95/3/9)
بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سرفصل دروس (قبل از سال 99) سرفصل دروس (از سال 99 به بعد)
مشاوره در مامایی مشخصات رشته
پرستاری سالمندی مشخصات رشته
روان پرستاری مشخصات رشته
بیوشیمی بالینی مشخصات رشته
آموزش بهداشت مشخصات رشته سرفصل دروس
97/04/24

دکترای تخصصی
( PhD )
نام رشته مشخصات رشته
پزشکی ملکولی 
(قبل از سال 98 )
برنامه آموزشی بازنگری شده (15/10/92)
پزشکی ملکولی
( از سال 98 )
برنامه آموزشی بازنگری شده 
باکتری شناسی  مشخصات رشته(تا سال 98) باکتری شناسی ( از سال 98 به بعد )
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سرفصل دروس و برنامه ترم بندی
 
 
                                      دستیاری تخصصی پزشکی
نام رشته مشخصات رشته
بیهوشی ضوابط رشته
روان پزشکی ضوابط رشته تا سال 97
ضوابط رشته سال 97
بیماریهای عفونی و گرمسیری ضوابط رشته سال 96
ضوابط رشته تا سال 94
ضوابط رشته از سال 94
بیماریهای قلب و عروق ضوابط رشته
کودکان ضوابط رشته
بیماریهای داخلی ضوابط رشته 96
ضوابط رشته
جراحی عمومی ضوابط رشته
زنان و زایمان ضوابط رشته
مغز و اعصاب  ضوابط رشته
 
 
                             دستیاری تخصصی دندانپزشکی
نام رشته مشخصات رشته
اندودانتیکس برنامه آموزشی از 93-92 به بعد

برنامه آموزشی تا 93-92
ارتودانتیکس برنامه آموزشی از 90به بعد

برنامه آموزشی تا 90

دندانپزشکی ترمیمی برنامه آموزشی از 93-92 به بعد

برنامه آموزشی تا 93-92

پریودانتیکس برنامه آموزشی از 93-92 به بعد

برنامه آموزشی تا 93-92

دندانپزشکی کودکان برنامه آموزشی از 93-92 به بعد

برنامه آموزشی تا 93-92
پروتز برنامه آموزشی 
                 دستیاری دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
نام رشته مشخصات رشته
طب خواب برنامه آموزشی تا سال 97
برنام آموزشی از سال 97 


 

                                   دوره  (MPH)
نام رشته مشخصات رشته
دوره MPH با گرایش ارتباطات بهداشتی و ارتقاء سلامت برنامه آموزشی
 بهداشت حرفه ای  سرفصل دروس


 
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir