تقویم آموزشی
تقویم آموزشی

تاریخ بازنگری این صفحه: تیر 1397
 

تقویم تحصیلی نیمسال اول سال تحصيلي 98-97دانشگاه

1

آغاز ترم

97/06/24

2

پایان ترم

97/10/20

3

انتخاب واحد اینترنتی

97/06/06 لغایت  97/06/16 

4

حذف و اضافه

97/07/07 لغایت  97/07/10 

5

حذف اضطراری

97/09/17 لغایت  97/09/19 

6

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

97/10/22 لغایت  97/11/04 

7

تعطیلات بین دو نیمسال

97/11/05 لغایت  97/11/12

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir