آیین نامه ها
آیین نامه های هیات علمی تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1396

نقل و انتقال هیات علمی

 آیین نامه اداری- استخدامی هیئت علمی 


آیین نامه تسهیلات فرزندان هیات علمی

آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی 1  

آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی 2      بازنویسی مجموعه قوانین و مقررات استخدامی استخدام اعضای هیئت علمی 


   شیوه نامه اجرایی جذب هیئت علمی


آیین نامه مقررات  انتظامی هیات علمی


آیین نامه و دستورالعمل حق التدریس


آیین نامه تمام وقتی جدید
 
امتیاز دهی