نام و نام خانوادگی : صفورا نیارند                                     
 سمت : کارشناس  امور دفتری
 مدرک تحصیلی: کارشناسی  
 رشته :  حسابداری 
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 33344317-028داخلی 2507 
تلفن مستقیم: 33344317-028

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی:  CME@qums.ac.ir


                                 

                         

         

 نام و نام خانوادگی : عباس شاه محمدی                               
 سمت : کارشناس  آموزش مداوم جامعه پزشکی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی 
 رشته :  
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 33344317-028 داخلی 2506
تلفن مستقیم: 33344317-028

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی:  CME@qums.ac.ir


                                 
 

                                   

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0