نام و نام خانوادگی : زهرا ولی                           
 سمت : کارشناس آموزش مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه     
 مدرک تحصیلی: کارشناسی 
 رشته :  مامایی
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2546   

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: 

            

        

 نام و نام خانوادگی :  الهه کبیری                                   
 سمت : کارشناس مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه
 مدرک تحصیلی: کارشناسی
 رشته :  اتاق عمل 
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2544 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: 

                                              

                    

 نام و نام خانوادگی : زهرا نصیری                           
 سمت : کارشناس آموزش مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه     
 مدرک تحصیلی: کارشناسی 
 رشته :  مامایی
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2546   

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: 

           

                                          

 نام و نام خانوادگی : مرتضی افراس آب                                  
 سمت : خدمات مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه
 مدرک تحصیلی: 
 رشته :  
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2546 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی:  


                                 

                                 

                                   


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0