آزمون های سال 1401

برگزاری آزمون جامع بالینی دانشجویان كارشناسی پرستاری، به شیوه OSCE در مركز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه

برگزاری آزمون پیش‌كارورزی دانشجویان كارشناسی پرستاری، به شیوه OSCE، در مركز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه

برگزاری آزمون دستیاران رشته جراحی عمومی به شیوه OSCE در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

برگزاری آزمون دستیاران تخصصی رشته زنان و زایمان به شیوه  OSCE در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

 

 

                       آزمون های سال 1400

برگزاری آزمون عملی پیش کارورزی دانشجویان مامایی به روش OSCE در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته )ACLS(  جهت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در مرکز شبیهسازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

برگزاری کارگاه ترومای سناریو محور جهت دانشجویان فوریتهای پزشکی در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

برگزاری آزمون عملی فوریتهای پزشکی، جهت تکمیل کادر عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

برگزاری کارگاه احیاء قلبی ریوی نوزادان، جهت پرسنل درمانی بیمارستان رحیمیان در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

برگزاری سی و هشتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به شیوه OSCE  در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

برگزاری آزمون عملی پیش کارورزی دانشجویان کارشناسی پرستاری، به شیوه OSCE در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

برگزاری اولین آزمون جامع بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری، به شیوه OSCE در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

برگزاری سی و سومین  دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی-14مرداد

برگزاری سی و یکمین  دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی-6خرداد

برگزاری کارگاه کشوری PHTM (مدیریت پیش‌بیمارستانی تروما)، جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی- 22 و 23 آذر

برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون فرد اسکراب و سیار، جهت دانشجویان اتاق عمل-28تیر

برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان فوریت‌های پزشکی-2تیر

برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون و مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان پرستاری-28و29 اردیبهشت

برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون و مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان پرستاری-29 اذر

برگزاری آزمون عملی پیش‌کارورزی دانشجویان کارشناسی پرستاری-2 تیر

برگزاری آزمون کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی دانشجویان پزشکی-14و15 تیر

 

آزمون های سال 1399 برگزاری کارگاه PHTM (مدیریت پیش‌بیمارستانی تروما)، جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی-5و6 بهمن 99

  برگزاری بیست و سومین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به شیوه OSCE

 برگزاری بیست و دومین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به شیوه OSCE- 2مرداد 99

  برگزاری آزمون عملی پیشکارورزی دانشجویان کارشناسی پرستاری، به شیوه OSCE

    برگزاری آزمون پایانترم اصول و فنون مهارتهای پرستاری، جهت دانشجویان پرستاری، به شیوه OSCE

 برگزاری آزمون پایانترم اصول و فنون مهارتهای پرستاری، جهت دانشجویان پرستاری، به شیوه OSCE

 برگزاری آزمون عملی پیش کارورزی دانشجویان عرصه مامایی در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه


 برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره جراحی کارورزان پزشکی به شیوه OSCE در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

  برگزاری آزمون پایان ترم اصول و فنون مهارتهای پرستاری جهت دانشجویان پرستاری به شیوه OSCE در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه 

 آزمون های سال 1398


  برگزاری آزمون پایان ترم اصول و فنون مهارتهای پرستاری به شیوه  OSCE ، جهت دانشجویان اتاق عملدر مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

 برگزاری آزمون پایان ترم احیای قلبی و ریوی اطفال و بزرگسال، جهت دانشجویان بهداشت حرفه ای در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

 برگزاری آزمون پایان ترم نشانه شناسی و معاینات بدنی جهت دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی در مرکز شبی هسازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

  برگزاری آزمون پایان ترم اصول و فنون مهارتهای پرستاری جهت دانشجویان پرستاری به شیوه OSCE در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

 برگزاری آزمون پایان ترم اصول و فنون مهارتهای پرستاری و مامایی جهت دانشجویان کارشناسی مامایی در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

 برگزاری آزمون پایان ترم مهارت های عملی و بالینی مامایی جهت دانشجویان عرصه مامایی در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

 
برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره جراحی کارورزان پزشکی به شیوه OSCE در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

 برگزاری آزمون پایان ترم اصول و فنون مهارتهای پرستاری به شیوه OSCE، جهت دانشجویان هوشبری در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

 برگزاری آزمون پایان ترم احیای قلبی و ریوی پایه، جهت دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه
                                        
 برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره جراحی --26اذر98

 برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان پرستاری به شیوه OSCE-دی98


 برگزاری نهمین کارگاه کشوری PHTM (مدیریت پیش بیمارستانی تروما) جهت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی-مهر98

 برگزاری هجدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به شیوه OSCE-23ابان 98


 برگزاری یازدهمین کارگاه کشوری PHTM (مدیریت پیش بیمارستانی تروما) جهت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی-آذر98

 برگزاری المپیاد علمی مهارتی جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی-8مرداد98

 برگزاری هفدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی-24مرداد98

 برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره جراحی کارورزان پزشکی-27خرداد98


 برگزاری پانزدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی-5اردیبهشت 98


 برگزاری آزمون زنان جهت دستیاران زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی کوثر-25اردیبهشت98

 برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون و مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان پرستاری-11و12خرداد 98


                                         
                                                                آزمون های سال 1397


 برگزاری یازدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی-7 تیر 97

 برگزاری ازمون ارزیابی صلاحیت  بالینی پایان دوره جراحی-25 شهریور 97

 برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره جراحی کارورزان پزشکی -27 آذر 97

 برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره جراحی کارورزان پزشکی-21اسفند97

 برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره جراحی کارورزان پزشکی-27خرداد98

 برگزاری آزمون پایان ترم اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل -18 و 19 دی97

 برگزاری آزمون پایان ترم نشانه شناسی و معاینات بدنی جهت دانشجویان کاردانی فوریت های پزشکی-22دی97

 برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان اتاق عمل-29دی97


 برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون مهارت‌های پرستاری و کار در اتاق عمل جهت دانشجویان هوشبری-26دی97

 برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون و مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان پرستاری-5 و 6 خرداد  97

 برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون و مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان پرستاری-8 و 9 دی‌ 97


 برگزاری چهاردهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی-25بهمن97

 برگزاری دهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی-27 اردیبهشت 97

 برگزاری سیزدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی-24 آبان 97

  برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره جراحی کارورزان پزشکی به شیوه OSCE در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه

 منابع آزمون صلاحیت بالینی عبارتند از منابع آزمون پیش کارورزی به اضافه ....

 برگزاری چهاردهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی-25بهمن97

 برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون و مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان پرستاری-8 و 9 دی‌ 97


 برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون مهارت‌های پرستاری و کار در اتاق عمل جهت دانشجویان هوشبری-26دی97

 برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان اتاق عمل-29دی97

 آزمون پایان ترم نشانه شناسی و معاینات بدنی جهت دانشجویان کاردانی فوریت های پزشکی-22دی97

 آزمون پایان ترم اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل -18 و 19 دی97

 برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون و مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان پرستاری-5 و 6 خرداد  97

 برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره جراحی کارورزان پزشکی به شیوه OSCE (آذر)

 برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره جراحی کارورزان پزشکی به شیوه OSCE  (شهریور)

 برگزاری سیزدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به شیوه OSCE

برگزاری یازدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به شیوه OSCE

 برگزاری دهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به شیوه OSCE                                           

                                                          آزمون های سال 1396

 برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی کارورزان پزشکی-21اسفند96

 برگزاری آزمون پایان ترم دانشجویان مامایی-28.30بهمن96

 برگزاری نهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی-19بهمن96

 برگزاری آزمون پایان ترم دانشجویان اتاق عمل-3بهمن 96x

 برگزاری آزمون پایان ترم دانشجویان پرستاری-9و10دی96 

 برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت  بالینی پایان دوره جراحی-29 آذر96

  گزارش اجرای سومین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی 

  چهارمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

 پنجمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

 ششمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

 هفتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0