مقدمه و معرفی مرکز:

با توجه به ویژگی منحصر به فرد آموزش علوم پزشکی و لزوم آموزش مهارت های عملی و ارتباطی در کنار حیطه های تئوری و نظری و نیز اهمیت ضرورت رعایت حقوق بیماران و کاهش استرس روانی دانشجویان در انجام پروسیجرهای بالینی، دانشگاه های علوم پزشکی کشور به روش های نوین و کارآمد آموزش مهارت های بالینی روی آورده اند تا از این طریق بهره وری آموزشی افزایش یابد. نتیجه پاسخ به این ضرورت ایجاد بخش ها یا مراکزی بوده که آموزش مهارت های بالینی عمومی را چه به صورت مهارت های رفتاری (Behavioral) و یا مهارت های ابزاری(procedural) در دانشگاه ها و دانشکده ها عهده دار هستند.


در راستای تدوین ترجمان عملیاتی برنامه آموزش عالی حوزه سلامت در طرح تحول نظام سلامت، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، و با توجه به معرفی چالش های اساسی پیش روی آموزش پزشکی کشور، از جمله سیاست ها و جهت گیری های کلی این دانشگاه (در قالب سیاست های دوازده گانه برنامه مذکور)، ترویج استفاده از فناوری ها و تجهیزات نوین آموزشی از قبیل شبیه سازها، skill lab و ... در آموزش عالی سلامت بود که در این راستا، عملیاتی نمودن طرح متمرکزسازی مراکز آموزش مهارت های بالینی دانشگاه و راه اندازیskill lab مرکزی به منظور ایجاد فرصت های یادگیری استاندارد شده مهارت های بالینی جهت کلیه دانشجویان دانشگاه با به کارگیری تمامی پتانسیل های بالقوه و امکانات موجود در هر یک از این مراکز و ...، به عنوان یک اولویت آموزشی در دستور کار معاونت محترم آموزشی دانشگاه در راستای افزایش کیفیت آموزش های بالینی قرار گرفت. 
فراگیری مهارت های بالینی به صورت علمی و عملی در این مرکز، باعث خواهد شد که فراگیران بتوانند یادگیری را از محیط شبیه سازی شده به محیط های بالینی واقعی تعمیم داده و بدین ترتیب علاوه بر ارتقاء سطح آموزش، کیفیت مراقبت از بیماران نیز افزایش می یابد (در قالب طرح تحول نظام سلامت).
 با در نظر گرفتن برنامه های عملیاتی این طرح از قبیل مراحل مطالعاتی، برنامه ریزی، اجرا و ... و نیز بهره گیری (مستقیم و غیرمستقیم) از تجربیات سایر دانشگاه های علوم پزشکی، بازدید از قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) در تاریخ 21/4/94 توسط نمایندگان دانشگاه صورت گرفت 
 مراحل تامین فضای فیزیکی مرکز، اواخر سال 94 با بررسی نقشه ساختمان دانشکده پرستاری و مامایی و با در نظر گرفتن استانداردهای برگزاری آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE)  به عنوان یک رسالت مهم این مراکز، آغاز و عملیات طراحی و نوسازی فضا به منظور ایجاد ایستگاه هایی با فضای کافی و آزاد بدون تراکم با اعمال تغییراتی در فضای فیزیکی اختصاص یافته، با هماهنگی دفتر فنی دانشگاه در سال 95 صورت گرفت.

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0