دکتر احسان مدیریان 
رییس مركز شبیه سازی و آموزش مهارت هاي باليني دانشگاه

تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی 2550 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir

آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811

ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 15:30 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0