در اجرای مصوبه 608 مورخ 19/4/1368 شورای انقلاب فرهنگی و با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای  هیأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیأت علمی، هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و هیات های اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها  تشکیل ‌گردیده است. در ادامه به معرفی کارکنان این اداره و اطلاعات مربوطه پرداخته می شود.

 

  اهداف و وظایف هیأت اجرایی جذب (بر اساس ماده پنج آئین نامه هیأت عالی جذب)
 

 ترکیب اعضای هیأت اجرایی جذب (بر اساس ماده شش آئین نامه هیأت عالی جذب)

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0