باسلام 

توجه : 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1401-1402 فاقد خوابگاه می باشد. 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0