نام و نام خانوادگی :  فاطمه ملکی                                   
 سمت : کارشناس مرکز آموزش مهارتی و حرفه و کارشناس راهبر سامانه مرکز ملی
 مدرک تحصیلی:  کارشناس
 رشته : مامایی
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 3336003-028داخلی 2509

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: edu_info@qums.ac.ir

 

 

                                                     

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0