• ساعت : ۸:۱۴:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 
  • کد خبر : ۱۴۵۰۰
بارگذاری محتواهای الكترونیكی در آرمان
بارگذاری محتواهای الکترونیکی در آرمان

یکی از رویکردهای نوین آموزش مجازی موکس ها هستند که دستیابی به عدالت آموزشی را محقق ساخته اند.

موکس کشوری آرمان نیز به عنوان اولین موکس استاندارد کشور با همکاری کلیه دانشگاه­ها و دانشکده های علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی طراحی و ارائه شده است. یکی از برنامه­های دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور، تولید و حمایت از محتواهای الکترونیکی و امکان استفاده برای مخاطبان مربوطه در سطح کشور است.

 در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه اقدام به تولید محتوای الکترونیکی استاندارد با عنوان "مفاهیم و کلیات خطر و ارزیابی ریسک" و امکان استفاده از آن برای مخاطبان در کلیه دانشگاههای کشور نموده است که این محتوا جهت موکس ملی آرمان در دانشگاه علوم پزشکی مجازی تایید و در سامانه به آدرس https://arman.vums.ac.ir بارگذاری شده است.  

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0