تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصيلي 1402-1401دانشگاه

1

آغاز ترم

1401/06/19

2

پایان ترم

1401/10/14

3

انتخاب واحد اینترنتی

1401/06/06 لغایت 1401/06/09

4

حذف و اضافه

1401/07/02لغایت 1401/07/06

5

حذف اضطراری

1401/09/07لغایت 1401/09/09

6

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

1401/10/17 لغایت 1401/11/01
6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0