مدیر مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی                  
                                                                                        

            

 

 نام و نام خانوادگی : دکتر عباس علامی                                 

 سمت : مدیر مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی 
 مدرک تحصیلی: تخصص
 رشته : بیماری های عفونی و گرمسیری
 رزومه : 
 تلفن تماس:  4 - 33336001- 028 داخلی 2502     مستقیم  33340153 - 028 نمابر: 33359503-028 
 
 نمابر: 33341934-028    
 آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر  - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی
 پست الکترونیکی: EDC@qums.ac.ir
 کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 

                                                  
                                        

 
 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0