مدیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر                  
                                                                                        

                           
       


 

 نام و نام خانوادگی : مجید نجفی                                  
 سمت : مدیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 رشته : فقه و حقوق اسلامی
 رزومه : 
 تلفن تماس:  4  - 33336001- 028- داخلی 2520   مستقیم  33352240 -028 
 نمابر: 33350190-028    
 آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه - ساختمان معاونت آموزشی 
 پست الکترونیکی: setadshahed@qums.ac.ir
 کد پستی : 3419759811
  ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:30 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0