رئیس مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه             

                                                                                        

                

              

         

 نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر احسان مدیریان                                  
 سمت : رییس مركز شبیه سازی و آموزش مهارت هاي باليني دانشگاه
 مدرک تحصیلی: متخصص طب اوژانس
 رشته : 
 رزومه : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی 2550 و شماره تماس مستقیم
  33341934-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 

        

رئوس وظایف واحد :

  • نظارت بر روند اجرای برنامه های مرکز
  • تدریس در کارگاه های آموزش مهارت های بالینی
  • نظارت در برگزاری آزمون های بالینی ساختارمند عینی )OSCE( جهت ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان

                                       

             


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0