لیست اسامی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر عضو هیئت علمی دانشگاه

 ردیف

نام و نام خانوادگي استاد مشاوررتبه علمی  مدرک


دانشکده

آدرس Email

1

 مهرزاد سرایی

دکترای انگل شناسی

پزشکی

msaraei@qums.ac.ir

2

مریم شکری مژدهی 

عضو هیئت علمی

دندانپزشکی

3

داود جمشیدی

عضو هیئت علمی

دندانپزشکی

4

شهرام  دارابی

دکترای تخصصی تشریح

پزشکی

shdarabi@qums.ac.ir

5

مریم جوادی

دکترای تخصصی علوم تغذیه

بهداشت

mjavadi@qums.ac.ir

6

فاطمه رنجکش

کارشناس ارشد مامایی

پرستاری و مامایی

franjkesh@qums.ac.ir

7

فریبا زاهدی فر

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

بهداشت

fzahedifar@yahoo.com

8

فرنوش رشوند 

کارشناس ارشد پرستاری

پرستاری و مامایی

 

9

رضا ضیغمی

دکترای تخصصی پرستاری( (Ph.D

پرستاری و مامایی

behsare@yahoo.com

10

محمد مهدی امام جمعه

دکترای تخصصی بهداشت محیط

بهداشت

memamjomeh@qums.ac.ir

11

محمد زکریا کیایی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

بهداشت

zkiaei@qums.ac.ir

12

حبیب الله مهدی پور

کارشناسی ارشد هوشبری

پیراپزشکی

hmehdipor@qums.ac.ir

 شرح وظايف استاد مشاور :

- دريافت پرونده تحصيلي دانشجويان تحت پوشش از دفتر شاهد و ايثارگر دانشگاه براي كنترل و ارزيابي مستمر وضعيت آموزشي ، فرهنگي و بهداشت رواني دانشجوي شاهد و ايثارگر.

 

- تحت پوشش قرار دادن 5 الي 20 نفر از دانشجويان به تشخيص و معرفي ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه.

- برگزاري جلسات معارفه اوليه براي توجيه دانشجويان در مورد طرح و ايجاد انگيزه در آنها و برقراري ارتباط لازم.

- اختصاص ساعاتي  براي مشاوره به صورت گروهي و انفرادي براي دانشجويان براساس تقويم زماني ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه به نحوي كه دسترسي دانشجو به استاد مشاور آسان باشد.

تبصره: در صورت عدم مراجعه دانشجو در ساعات تعيين شده اقدامات مناسب جهت ايجاد ارتباط و دعوت مجدد و ترغيب به حضور در جلسات مشاوره به عمل آيد.

- توجه خاص به دانشجو در بدو ورود و توجيه وي نسبت به ويژگي هاي محيط تحصيلي به نحوي كه آسيب پذيري دانشجو را در اولين نيمسال تحصيلي به حداقل برساند.

- آشنا نمودن دانشجويان با مقررات و قوانين آموزشي و تحت نظر قرار دادن وضعيت آموزشي دانشجو از بدو ورود.

- بررسي و تاييد فرم انتخاب واحد دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي.

 

- در صورت بروز مشكل آموزشي ، راهنمايي و چاره جويي در چار چوب قوانين ( كاهش واحد ، حذف ترم ، پيشنهاد تغيير رشته ،انتقال ،مرخصي تحصيلي و ...) براي پيشگيري از افت تحصيلي، مشروطي ، اخراجي و ... .

- توجه و عنايت به مسائل معيشتي ،عاطفي ، روحي ، اجتماعي و فرهنگي دانشجويان تحت پوشش و در صورت احساس مشكل ارائه گزارش فوري و نيز ارائه پيشنهاد و نظرات به شوراي اساتيد  مشاور در دانشكده و مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر.

 

- تشخيص نياز دانشجويان تحت مشاوره به كلاس تقويت بنيه علمي و اعلام به ستاد شاهد و ايثارگران دانشگاه جهت تشكيل كلاس تقويتي مورد نياز.

 

- تشويق دانشجو به حضور در برنامه هاي فوق برنامه ، همايش ها و اردو هاي فرهنگي.

 

- شركت در شوراي اساتيد مشاور دانشكده و دانشگاه و شركت در گردهمايي و برنامه هاي توجيهي. 

- ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده در هر نيمسال تحصيلي ، شامل اسامي دانشجويان تحت - مشاوره ، اقدامات انجام شده و ... (در فرم هاي ارائه شده از سوي ستاد شاهد دانشگاه ).


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0