گزارش آماری کارگاه‌های برگزار شده در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه در شش ماهه دوم سال 99، جهت دانشجویان در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه


  گزارش آماری کارگاه‌های برگزار شده در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه در شش ماهه اول سال 99، جهت دانشجویان در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه


 گزارش آماری کارگاه های برگزار شده در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه در شش ماهه دوم سال 98 ، جهت دانشجویان در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه

گزارش آماری کارگاه های برگزار شده در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه در شش ماهه اول سال 98 ، جهت دانشجویان در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه

 
گزارش آماری کارگاه های برگزار شده در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه در شش ماهه دوم سال 97 ، جهت دانشجویان در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه

 گزارش آماری کارگاه های برگزار شده در مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه در شش ماهه اول سال 97 ، جهت دانشجویان در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه


 

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0