معرفی خدمت : 

دانشجویان پسر برای انجام فرایند خروج از کشور می بایستی بعد از ارائه ضمانت نامه بانکی جهت ثبت نام در سامانه مذکور به درگاه خدمات الکترونیکی انتظامی به آدرس www.services.epolice.ir مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام نمایند.
 

مسئول ارائه خدمت : 

نام و نام خانوادگی : فاطمه ذوالقدر                              
 سمت : مسئول اداره خدمات آموزشی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی   و      رشته : مدیریت آموزشی
 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2529                                                   
 نمابر: 33341934-028    
 پست الکترونیکی: amz_psq@qums.ac.ir

قوانین و مقررات : 

دانشجويان مقطع دكتری در آخرين سال تحصيل و مقطع كارشناسي در آخرين ترم تحصيلي حق خروج از كشور را ندارند

  -تاريخ خروج ازكشور و برگشت به كشور و کشور مورد نطر بايد توسط دانشجو مشخص باشد.

مستندات مورد نیاز : 

مدت زمان انجام خدمت : 

یک روز

پرسش های متداول : 

دانشجویان شهریه پردازبرای خروج ازکشور نیازی به سپردن تعهد محضری و ضمانت بانکی دارند؟

خیر.دانشجویان بایستی بابت شهریه تسویه حساب نموده باشند وبرای دانشجویان دختر گواهی برای وزارت متبوع صادر می شود. برای دانشجویان پسر نیز مراحل توضیح داده شده در سئوال 3 انجام گیرد.
 
فرایند خروج از کشور برای دانشجویان پسر چگونه می باشد
خیر.دانشجویان بایستی بابت شهریه تسویه حساب نموده باشند وبرای دانشجویان دختر گواهی برای وزارت متبوع صادر می شود. برای دانشجویان پسر نیز مراحل توضیح داده شده در سئوال 3 انجام گیرد.

برای خروج از کشور چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

ابتدا دانشجو به آموزش دانشکده مراجعه تا تقاضای خودرا ارائه نمایداگر دانشجوی دوره روزانه باشد میزان مبلغ آموزش رایگان دانشجو محاسبه می شود و از سوی اداره آموزش به دفتر حقوقی دانشگاه ارسال می گردد تا جهت تهیه ضمانت نامه بانکیابتدا دانشجو به آموزش دانشکده مراجعه تا تقاضای خودرا ارائه نمایداگر دانشجوی دوره روزانه باشد میزان مبلغ آموزش رایگان دانشجو محاسبه می شود و از سوی اداره آموزش به دفتر حقوقی دانشگاه ارسال می گردد تا جهت تهیه ضمانت نامه بانکی ، تعهد محضری اقدام نماید ، تعهد محضری اقدام نماید

کد رهگیری : 

ندارد

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0