نام و نام خانوادگی :  دکتر احسان مدیریان                                   
 سمت : مدیر مرکز اموزش مهارتی و حرفه ای
 مدرک تحصیلی:  متخصص طب اورژانس
 رشته : طب اورژانس
 شرح وظایف :   

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2509

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: edu_info@qums.ac.ir

 

 

                                                     

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0