مقدمه و معرفی:

مرکزتوسعه آموزش پزشکی دراواخرسال 68 درمعاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باهدف ارتقای کیفی آموزش دردانشگاه های علوم پزشکی تاسیس گردید.باتوجه به اینکه یکی ازاهداف اصلی این مرکز، ایجاد مراکزتوسعه آ موزش دردانشگاه ها بوده است، بتدریج بافراهم کردن بستر مناسب وتشویق وحمایت مرکزتوسعه وزارت،مراکز توسعه دردانشگاه های علوم پزشکی ایجاد شدند.درحال حاضردرکلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور این مراکز با نام مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)مسئولیت امور کیفی آموزش دانشگاه ها رابعهده دارند .در این راستا مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین فعالیت خود را به عنوان یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت آموزشی از سال 1374 آغاز نموده است. به طور کلی مرکز مطالعات به عنوان مرکز فکر دانشگاه مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را عهده دار می باشد. تاسیس این مرکز در دانشگاه باعث ایجاد تحولات شگرفی درآموزش دانشگاه شده و نگاه سنتی اعضای هیات علمی به آموزش را تغییر داده است. برگزاری کارگاه متعدد  آموزشی درحیطه های مختلف آموزش پزشکی،بکارگیری روشهای نوین آموزش و ارزیابی دانشجویان و دستیاران، ارزشیابی فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی، ایجاد دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها،ا نتشار فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، انتشار بولتن مرکز،اجرای برنامه دانش پژوهی آموزشی نمونه ای از دستاوردهای مرکز مطالعات دانشگاه قزوین می باشد

 

شرح وظایف فعالیت های اصلی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی قزوین به شرح زیر می باشد:

- هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها  به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه، مطابق با ضوابط شورای عالی برنامه ریزی

-هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

- سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی

- هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمونها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

- هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش

-هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه

- سازماندهی و نظارت بر فرایندهای شناسایی،جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

- هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

- نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

- شرکت در جلسات، شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط ومقررات

- هماهنگی و اجرای امور مراسم بزرگداشت روز معلم در دانشگاه

- هماهنگی و اجرای امور مربوط به فرایندهای برتر دانشگاهی جهت ارسال به دبیرخانه دائمی جشنواره شهید مطهری واقع در وزارت متبوع

- هماهنگی و انجام مربوط به شرکت کارشناسان و اعضای هیئت علمی جهت شرکت در همایش های آموزش پزشکی

- هماهنگی و اجرای امور مربوط به برگزاری المپیادهای دانشجویی


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0