اعضای شورای مرکزی EDC دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر عبداله دیدبان

رئیس دانشگاه

خانم دکتر فاطمه سمیعی

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر عباس علامی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر رامین سرچمی

عضو هیات علمی مرکز مطالعات

خانم دکتر افسانه یخ فروش ها

عضو هیات علمی مرکز مطالعات

آقای دکتر سید علیرضا حاج سیدجوادی

رئیس دانشکده پزشکی شهید بابایی

خانم دکتر مرجان بلبلیان

رئیس دانشکده دندانپزشکی

آقای دکتر رزاق محمودی

رئیس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

خانم دکتر لیلی یکه فلاح

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر ونوس چگینی

معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی

خانم دکتر زهره یزدی 

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر ندا حاجی حسنی

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم فاطمه رنجکش

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر سیما رفیعی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

آقای دکتر حسین احمدپور یزدی

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0