شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به انتقال دانشجویان
                          شناسنامه فرایند انجام امور مربوط به انتقال دانشجویان   
    شناسنامه خدمت درخواست ریزنمرات گذرانده دانشجو جهت تطبیق واحد
                         شناسنامه فرآیند انجام امور مربوط به تطبیق واحد
    شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به تغییررشته دانشجویان
                         شناسنامه فرآیند انجام امور مربوط به تغییررشته دانشجو
     شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به مرخصی تحصیلی دانشجویان
                         شناسنامه فرآیند صدور مرخصی تحصیلی دانشجو
    شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به میهمانی دانشجویان
                         شناسنامه فرآیند صدور مجوز میهمانی دانشجویان
    شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به خروج از کشور دانشجو
                         شناسنامه فرآیند صدور مجوز به منظور خروج از کشور
                         ابطال ضمانت نامه بانکی دانشجو بعد از ورود به کشور
      شناسنامه خدمت درخواست انصراف از تحصیل
                         شناسنامه فرآیند صدورانصراف از تحصیل دانشجو
    شناسنامه خدمت درخواست معافیت تحصیلی
                         شناسنامه فرآیند صدور معافیت تحصیلی دانشجویان 
     شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به ثبت نام پذیرفته شدگان
                         شناسنامه فرآیند صدور مجوز تحصیل برای دانشجویان معرفی شده از سازمان سنجش آموزش کشور 
     شناسنامه خدمت نجام امور مربوط به بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و ارجاع به شورای آموزشی و کمیسیون دانشگاه
                         شناسنامه فرآیند بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان در شورای آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص دانشگاه
    شناسنامه خدمت پذیرش دانشجو بصورت بورسیه 
                         شناسنامه فرآیند صدور مجوز شروع به تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
    شناسنامه خدمت حذف ترم دانشجو به دلیل بیماری
                         شناسنامه فرآیند صدورمجوز حذف ترم دانشجو6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0