شناسنامه خدمت انجام امور ثبت نام از پذیرفته شدگان جدید مقاطع تحصیلات تکمیلی
                         شناسنامه فرآیند انجام امور ثبت نام از پذیرفته شدگان جدید مقاطع تحصیلات تکمیلی 
    شناسنامه خدمت انجام امور فراغت از تحصیل دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی
                         شناسنامه فرآیند انجام امور فراغت از تحصیل دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی  
    شناسنامه خدمت درخواست صدور معافیت تحصیلی مشمولین خدمت وظیفه عمومی
                         شناسنامه فرآیند درخواست صدور معافیت تحصیلی مشمولین خدمت وظیفه عمومی
    شناسنامه خدمت صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان مقطع تحصیلات تکمیلی
                        شناسنامه خدمت صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان مقطع تحصیلات تکمیلی
    شناسنامه خدمت صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان دستیاران مقاطع تحصیلات تکمیلی
                         شناسنامه فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان دستیاران مقاطع تحصیلات تکمیلی
    شناسنامه خدمت صدور گواهینامه موقت تحصیلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد
                         شناسنامه فرآیند صدور گواهینامه موقت تحصیلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد
    شناسنامه خدمت صدور گواهینامه دانشنامه تحصیلی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی
                        شناسنامه فرآیند صدور گواهینامهدانشنامه تحصیلی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی
    شناسنامه خدمت صدور مجوز خروج از کشور دانشجویاندستیاران مقاطع تحصیلات تکمیلی 
                        شناسنامه فرآیند صدور مجوز خروج از کشور دانشجویاندستیاران مقاطع تحصیلات تکمیلی
    شناسنامه خدمت میهمانی انتقال دستیاران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای دیگر 
                        شناسنامه فرآیند میهمانی انتقال دستیاران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های دیگر
    شناسنامه خدمت پذیرش دستیاران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی جهت دوره میهمانی و انتقال به این دانشگاه
                            شناسنامه فرآیند پذیرش دستیاران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی جهت دوره میهمانی و انتقال به این دانشگاه
    شناسنامه خدمت ارسال سابقه تحصیلی ( ریز نمرات، فرم عضویت هیئت علمی و ... )‌ دانش آموختگان مقطع تحصیلات تکمیلی
                        شناسنامه فرآیند ارسال سابقه تحصیلی ( ریز نمرات، فرم عضویت هیئت علمی و ... )‌ دانش آموختگان مقطع تحصیلات تکمیلی
 
6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0