برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1399

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0