ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی (شناسه خدمت :10151124111)


اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان تاکید دارد. 
در واقع مي توان گفت اعتباربخشي فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان از طریق ارزیابی بیمارستان، اعتبار و رسمیت آن را به منظور توانایی در ارائه خدمات درماني تاييد ميكند. تيم اعتباربخشي با استفاده از استانداردهای مرتبط، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها را به بيمارستان اعلام مي دارند. اعتباربخشي با یک ارزیابی درونی یا خود ارزیابی از سازمان (بیمارستان) شروع میشود؛ بعد از آن ارزیابی خارجی به وسیله یک تیم از گروه های مختلف درماني و مديريتي از كليه بخشهاي باليني و اداري بيمارستان انجام می گیرد.
بطور کلی میتوان گفت : استانداردهای اعتباربخشی مقصد را نشان می دهد اما مسیر رسیدن به مقصد را باید در مدل بهبود کیفیت جستجو کرد.

کارشناسان EDU مراکز آموزشی درمانی و معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی از سامانه اعتباربخشي بيمارستانهاي آموزشي  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با آدرسhttp://pe.iums.ac.ir   استفاده می کنند.نام کاربری و پسورد از طریق کارشناس EDC دانشگاه برای استفاده مراکز تعریف می گردد.


به منظور دریافت فرم شناسنامه خدمت لطفا اینجا کلیک نمایید.

مسؤول ارایه خدمت

نام و نام خانوادگی: دکتر لیلی یکه فلاح

سمت: مسئول کمیته ارتباط با مراکز آموزشی درمانی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

شماره تماس داخلی: 3562

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت آموزشی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

نام و نام خانوادگی: مریم جمالی

سمت: کارشناس اعتبار بخشی مراکزآموزشی درمانی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

پست الکترونیک:edc@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 3952

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت آموزشی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

برای دریافت فایل تصویری فلوچارت و مراحل گردش کار لطفا اینجا کلیک نمایید. 

به منظور مطالعه قوانین و مقررات این خدمت لطفا اینجا کلیک نمایید.

به منظور دریافت مستندات موردنیاز این خدمت لطفا اینجا کلیک نمایید.

مدت زمان انجام خدمت:

 

 

هزینه های موردنیاز

ارائه خدمت هیچ هزینه مالی برای خدمت گریندگان در بر ندارد.

درخواست خدمت

درخواست خدمات از سوی مراکز آموزشی درمانی مطرح و از سوی EDC دانشگاه از طریق سامانه الکترونیک http://pe.iums.ac.ir شامل:( باز کردن ایتم سنجه ها و ارزیابی مراکز) ارائه می شود.

ارایه خدمت

خدمت از طریق باز کردن سامانه الکترونیک http://pe.iums.ac.ir از سوی EDC دانشگاه برای بارگذاری مستندات اعتبار بخشی مطابق(کتابچه راهنمای اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی بارگذاری شده در منو مستندات) و خود ارزیابی مراکز از سوی مراکز آموزشی درمانی در سامانه الکترونیک انجام می شود.

سوالات متداول

1)خود ارزیابی بیمارستان های آموزشی چیست؟

راهنمای ارزشیابی اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پس از یک دوره بررسی ها و نشست های کارشناسی تدوین و در سال 94 به دانشگاه های کل کشور ابلاغ شد و مقرر گردید کلیه بیمارستان های آموزشی فرایند خود ارزیابی را انجام دهند.اکثر بیمارستان های آموزشی این خود ارزیابی را کامل و نتایج حاصل از این خودارزیابی ها و بازخورد های دانشگاه های کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

2)کتابچه راهنمای اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی چیست؟

با توجه به اهمیت آموزشی سنجه ها و مدت زمان لازم برای استقرار انها، این سنجه ها در سه سطح کاملا ضروری، ضروری و توسعه ای طبقه بندی شده است.منظور از کاملا ضروری ، سطحی از استاندارد است که بیمارستان آموزشی همواره باید آن را اجرا نمایند.سنجه ضروری ، سطحی از استاندارد است که بیمارستان تا دو سال پس از تاریخ ابلاغ سنجه ها باید اجرا نماید و سطح توسعه ای، سطحی از استاندارد است که بیمارستان تا 4 سال پس از ابلاغ سنجه ها باید به آن دست یابند.همچنین نمره دهی برای هر سنجه لحاظ گردیده است.و وزن دهی با در نظر گرفتن میزان دشواری و دستیابی  از 1 تا 3 تقسیم شده است.

3) ارزیابی وزارت خانه چه زمانی انجام می شود؟

ارزیابی توسط ارزیابان منتخب وزارت خانه در سال 96 انجام شده است و 6 مرکز آموزشی درمانی قزوین تایید یکساله را وزارت خانه دریافت کرده اند.

4)ارزیابی منطقه ای چیست؟

ارزیابی منطقه ای سالی یکبار به مدیریت زنجان انجام می شود و تا کنون از مراکز آموزشی درمانی قزوین بازدید نشده است.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0